កិច្ចសន្យាព្រមព្រៀងសេវាកម្ម

Service Agreement


គុណភាពសេវាកម្ម សុចរិតភាព និងភាពស្មោះត្រង់គឺជាអ្វីដែលអតិថិជននឹងទទួលបានពីវីបាយ។ សូមលោកអ្នកអានលម្អិតនូវ “កិច្ចព្រមព្រៀងសេវាកម្មគេហទំព័រ” ខាងក្រោមនេះជាមុនសិនមុននឹងលោកអ្នកសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។


Quality of services, integrity and sincerity are what consumers will receive from Vbuy.        Please read in details of the "Web Service Agreement" below first before you decide to use our services.

សូមចុចលើប៊ូតុង"យល់ព្រម" បើសិនលោកអ្នកយល់ព្រមចុះឈ្មោះជាសមាជិក។


Please click on the "OK" button if you agree to sign up as a member.


កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងបរិយាយលម្អិតនូវគោលការណ៍ដែលសមាជិកប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័រនេះចាំបាច់ត្រូវតែគោរពនិងអនុវត្ត ។ ក្នុងករណីលោកអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាម រយៈ vbuykhs.csa@gmail.com។


This agreement will detail the principles that members who decide use this website 

have to respect and follow. In case you have any questions, please contact us at vbuykhs.csa@gmail.com .


ជាមួយគ្នានេះ យើងខ្ញុំក៏រីករាយស្វាគមន៍នូវមតិយោបល់និងសំណូមពរដ៍មានតម្លៃរបស់លោកអ្នក។


In the meantime, we are happy to welcome your precious comments and suggestions.


I.ការចុះឈ្មោះជាសមាជិក


Registration as a Member


1.    ការចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ


Free Registration


2.    ការបំពេញទិន្នន័យ


Data Entry


2.1សូមលោកអ្នកបំពេញព័ត៌មានដែលត្រឹមត្រូវ និង មាន សុពលភាពដើម្បីងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារ យើងខ្ញុំធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកបានទាន់ពេលវេលា និងអាចផ្តល់សេវាកម្មជូនលោកអ្នកបាន

យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព។ ក្នុងករណីមានការផ្ដល់ព័ត៌មានពុំត្រឹមត្រូវ ឬមានចេតនាមិនល្អ គេហទំព័រយើងខ្ញុំ

រក្សាសិទ្ធិបញ្ឈប់សិទ្ធិប្រើប្រា ស់ របស់សមាជិកនោះ។


      Please fill in the correct and valid information so that our team can contact you on time and provide you with the services effectively. In case of disinformation or bad intention, our website reserves the right to terminate the members’ right of use.


2.2យើងខ្ញុំនឹងបញ្ជូនត្រលប់នូវព័ត៌មានរបស់សមាជិកតាមរយៈអ៊ីម៉ែលដែលបានចុះឈ្មោះ។ សូមលោកអ្នកមេត្តារង់ចាំ!


      We will return the members’ information through the registered email. Please wait!


3.    លេខសម្ងាត់និងគណនីសុវត្ថិភាពរបស់សមាជិក


Password and Account Security of Members


 3.1  អាសយដ្ឋានអ៊ីម៉ែលដែលលោកអ្នកដាក់ជូននឹងក្លាយជាគណនីសមាជិករបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ លេខ   សម្ងាត់គឺជាលេខដែលលោកអ្នកបានកំណត់ នៅពេលលោកអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិក។ សូមលោកអ្នករក្សាទុកជាសម្ងាត់។


          The email address you submit will become member account of our website. The password is the number you determined when you register. Please keep it confidential.


3.2  ប្រសិនបើលោកអ្នករកឃើញថាមានការលួចប្រើគណនីដោយខុសច្បាប់ ឬកើតមានភាពចន្លោះប្រហោងណាមួយនៃសុវត្ថិភាពគណីរបស់លោកអ្នក សូមធ្វើការផ្តល់ដំណឹងក្រុមការងារយើងខ្ញុំជាបន្ទាន់។


        If you find that there is a misuse of the account or if there is any breach of your security, please inform our team immediately.


II. សមាជិកភាពនឹងត្រូវរំលាយប្រសិនបើសមាជិកប្រព្រឹត្តទង្វើដូចខាងក្រោម៖


      Membership will be dissolved if the members commit the following actions:


1)បំពានលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះ


Violations of registration conditions


2)ផ្តល់ទិន្នន័យក្លែងក្លាយ


Providing fake personal data


3)សមាជិកធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ក្រុមហ៊ុន ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអវិជ្ជមានឬមិនពិតរបស់ក្រុមហ៊ុន។ល។


Members break the company’s interest, spread out negative or false information of the company, etc.


4)ទង្វើបំពានច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិនៃប្រទេសកម្ពុជា ឬ បំពាននឹងបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងអ៊ិនធើណិត។


Actions that violate the laws and regulations of Cambodia or violate the rules related to the internet.


5)ការប្រើប្រាស់គណនីសមាជិកក្នុងការលក់និងការលក់ដេញថ្លៃ ឬការជួញដូរ។


 Use the member account for the purpose of sales and auction or trade.


6)ការផ្ទេរគណនីសមាជិកផ្ទាល់ខ្លួនទៅឲ្យសមាជិកដទៃទៀត ដែលមិនសមស្របនឹងសិទ្ធិប្រើប្រាស់

របស់សមាជិក។


Transfer of own member account to other members that are not in compliance with the right to use of members.


7)ប្រើប្រាស់មធ្យោបាយមិនត្រឹមត្រូវផ្សេងៗដូចជាការលួចបន្លំលេខសម្ងាត់ដើម្បីទទួលបានគណនីសមាជិក។


Use various improper methods, such as forgery password, to get member account.


8)មិនគោរពតាមគោលនយោបាយរបស់គេហទំព័រ។


Failure to comply with website’s policies.


III. គោលការណ៍ឯកជនភាពនៃសមាជិក


Policy of the Member’s Privacy


ឯកជនភាពរបស់លោកអ្នកត្រូវបានថែរក្សាយ៉ាងល្អដោយក្រុមការងារវីបាយ។ ការគោរពភាពឯកជនរបស់សមាជិកគឺជាគោលនយោបាយមូលដ្ឋានមួយរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ ព៍ត៌មានចុះឈ្មោះនិងទិន្នន័យ   ទាក់ទិនផ្សេងៗរបស់លោកអ្នកដែលគេហទំព័ររក្សាទុកនឹងទទួលបានការការពារពីច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង       ឯកជនភាព។ 


Your privacy is well maintained by the Vbuy’s team. Respecting members' privacy is a basic policy of our website. Your registration information and associated data will be protected by privacy laws.


1)     ដរាបណាក្រុមការងារយើងខ្ញុំពុំទទួលបានការឯកភាពពីសមាជិកទេ ក្រុមការងារយើងខ្ញុំពុំមានសិទ្ធិកែប្រែព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិកនោះបានឡើយ។


As long as our team does not have the approval of the members, our team does not

have the right to change the members’ personal information.


 2)គេហទំព័រយើងខ្ញុំនឹងមិនបង្ហាញព័ត៌មានរបស់សមាជិកឡើយ វៀរលែងតែមានករណីខាងក្រោម៖


We will not disclose members’ information unless the following cases:


    • សមាជិកផ្តល់សិទ្ធិអោយយើងខ្ញុំបង្ហាញព័ត៌មានទាំងនោះ។


Members give us permission to display such information.


    • នីតិវិធីនិងច្បាប់តម្រូវអោយយើងខ្ញុំផ្ដល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់សមាជិក។


Procedures and rules require us to provide members’ personal information.


    • ក្នុងស្ថានភាពបន្ទាន់ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឯកជនភាពរបស់បុគ្គលនិងសាធារណជន។


In emergency situations to protect the privacy of individuals and the public.


    • អនុលោមទៅនឹងត ម្រូវការពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ។


Compliance with concerning requirements.


IV. ការជួញដូរ


Trading


នៅពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មបញ្ជាទិញពីក្នុងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ សូមសមាជិកគោរពនូវបទបញ្ជាដូចតទៅ៖


While using services of our website, members must obey the following rules:


1)ការបញ្ជាទិញទំនិញផ្សេងៗ ការទូទាត់តម្លៃផលិតផលនានា លក្ខខណ្ឌទូទាត់និងការដឹកបញ្ជូនទាំងអស់ ត្រូវយោងតាមកិច្ចសន្យាលាយលក្ខអក្សររបស់គេហទំព័រ www.vbuykh.com។


Other goods orders, payment of products, payment terms and all shipping are subject  to the written agreement of www.vbuykh.com.


2)ក្នុងករណីដែលអ្នកដឹកទំនិញរបស់យើងធ្វើអោយខូចខាតឬបាត់បង់ ឬក្នុងករណីទំនិញមានការខូចខាតនៅប្រទេសចិន វីបាយនឹងទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុង។ យ៉ាងណាមិញ ហានិភ័យនៃទំនិញត្រូវបានផ្ទេរទៅអ្នកទិញនៅពេលទំនិញទៅដល់ដៃអ្នកទិញហើយ។ ត្រង់នេះ មានន័យថាក្រោយពេលលោកអ្នកទទួលបានទំនិញហើយ វីបាយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវបើសិនទំនិញនោះមានបញ្ហា។ មួយវិញទៀតបើមានតតិយជនណាមួយដែលលោកអ្នកពឹងពាក់អោយមកជួយបើកទំនិញជំនួស លោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងក្រោយពីទំនិញទៅដល់ដៃគាត់ហើយ។


In the event that our deliveryman causes damages or loses of your products, or in the case of damaged goods in China, Vbuy will be fully responsible. However, the risk of the goods is transferred to the buyers upon delivery. This means that after you get the goods, Vbuy will not be responsible if the goods have problems. Also, if any third party you are reluctant to  help you replace your goods, you will be responsible for your own after the goods is delivered to them.


        a.គុណភាពនៃទំនិញគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកលក់នៅប្រទេសចិនដែលលោកអ្នកបានបញ្ជាទិញ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមិនធានាចំពោះគុណភាពទំនិញឡើយ តែយើងខ្ញុំអាចជួយលោកអ្នកបានក្នុងសម្របសម្រួល បញ្ហារវាងលោកអ្នក និងអ្នកលក់ទំនិញ។

          Quality of goods is the responsibility of the sellers in China. We do not guarantee the quality of the goods, but we can assist you in coordinating issues between you and the merchants.


        b.រាល់ពេលដែលលោកអ្នកមានបញ្ហាផ្សេងៗ យើងខ្ញុំមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនក្នុងការផ្ដល់ដំណោះស្រាយ។ហើយដំណោះស្រាយនោះទៀតសោតអាចជាការសងជាទឹកប្រាក់ ការផ្ញើទំនិញឡើងវិញ ការបញ្ជាទំនិញសារជាថ្មី ឬក៏អាចនឹងមិនទទួលខុសត្រូវតែម្ដងដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង ដោយហេតុថា អ្នកលក់ និងរោងចក្រផលិតមានដំណោះស្រាយផ្សេងៗគ្នា។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី យើងនឹងព្យាយាមដោះស្រាយ    បញ្ហាជូនដល់លោកអ្នកអោយអសពីសមត្ថភាព។


Every time you have problems, we have a number of conditions to provide a solution. And

 that solution can be either refunding, refinishing, re-ordering or not being in charge of at

 all relying on actual situation, as vendors and manufacturers have different solutions.

 However, we will try to resolve the issues for you in the best way possible.


            C.


រាល់បញ្ហារបស់លោកអ្នក លោកអ្នកអាចអ៊ីម៉ែលមកកាន់សេវាអតិថិជនរបស់វីបាយតាមរយៈ care@vbuy.com។ ពិសេសជាងនេះទៅទៀត លោកអ្នកអាចក៏អាចរៀបរាប់ពី បញ្ហានានារបស់លោកអ្នក 

ទៅតាមបែបបទផ្សេងៗគ្នាដូចជាផ្នែកសេវាកម្ម គុណភាពទំនិញ វេបសាយអេភីអ័រ ទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតែម្ដង ដោយក្នុងនោះបញ្ហាដែលលោកអ្នកបញ្ចូលនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅដល់អគ្គនាយកវីបាយ ព្រមទាំងដៃគូសហការនៅប្រទេសចិនដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ យើងនឹងធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់លោកអ្នកវិញក្នុង   រយៈពីពីរទៅបីថ្ងៃចំពោះបញ្ហាទូទៅ។ ដោយឡែក បញ្ហាខ្លះទៀតក្រុមការងារយើងខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលមួយសប្ដាហ៍ដោយផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។


You can email the Customer Service concerning your problems via care@vbuy.com. More

specifically, you can also describe your issues in various ways, such as quality of services,Quality of goods, Web APR straight to our website. Your issues sent there will be automatically submitted to our Managing Director and our suppliers in China.


We will respond to you in two to three days for common issues. In other cases, our team needs to spend a week based on actual situation.


3) 

យើងខ្ញុំមិនធានាខុសត្រូវចំពោះការកកិត ឬការខូចខាតតិចតួចទៅលើសំបកវេចខ្ចប់ឡើយ។ ទំនិញទាំង

អស់ដែលបានទៅដល់ដៃអតិថិជនហើយ យើងខ្ញុំក៏មិនទទួលខុសត្រូវលើការខូចខាត ឬទទួលការជួស

ជុលដែរ ដោយហេតុថាការដឹកជញ្ជូនអន្តរជាតិបែបនេះតែងតែមានការសាងឡានពីមួយកន្លែងទៅមួយ

កន្លែងជាចាំបាច់ ដែលជាមូលហេតុនាំអោយ សំបកទំនិញមានការឆ្កូត ឬខូចទ្រង់ទ្រាយបន្ដិចបន្ដួច។


គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា ការវេចខ្ចប់ទំនិញគឺផ្អែកទៅតាមតម្លៃដែលលោកអ្នកបញ្ជាទិញ។ ត្រង់នេះ មាន ន័យថា ការដែលលោកអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញពីហាងដែលមានតម្លៃផ្សេងគ្នា លោកអ្នកក៏នឹងទទួលបាន

របៀបនៃការវេចខ្ចប់ផ្សេងគ្នាផងដែរ។


We are not responsible for slight friction or damage to the packaging. All goods that has 

reached the customers, we are not responsible for any damage or repairs as well because 

such international shipping has always necessarily been transferred from one place to

another that results in slight friction or damage.


Also, packaging is based on the price you order. This means that different store provides

different packaging.


4)  វេបសាយយើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាទិញទំនិញមួយចំនួនដែលខុសច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ខ្មែរដូចជា៖ គ្រឿងមានជាតិផ្ទុះ ផលិតផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិង សម្រស់ ថ្នាំសម្រើប ថ្នាំពេទ្យនានា និង សារធាតុគីមីមួយចំនួន។


Our website reserves the right not to order illegal goods that are against the laws of the Kingdom of Cambodia, or affect Cambodian culture, such as explosive devices, products affect health and beauty, aromas, all kinds of medicines and some chemicals.


5) ការបញ្ជាទិញអាចមានករណីយឺតយ៉ាវខ្លះដោយហេតុថាយើងខ្ញុំគ្រាន់ជាអ្នកជួយទិញ និងសម្របសម្រួល ការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកតែប៉ុននោះ ព្រោះថាចំពោះប្រភេទទំនិញមួយចំនួនដូចជាផលិតផលកញ្ចក់ គ្រឿងពេជ្រ ម៉ូតូ គ្រឿងម៉ាស៊ីន -ល- យើងត្រូវការពេលសម្រាប់ដំណើរការទិញ។


ក្នុងករណីខ្លះទៀត ការបញ្ជាទិញរបស់លោកអ្នកតាមរយៈវេបសាយយើងខ្ញុំអាចនឹងមិនលោតចូលក្នុង

ប្រអប់បញ្ចាទិញភ្លាមៗឡើយ ព្រោះថាករណីនោះបុគ្គលិកសេវាកម្មរបស់យើងអាចនឹងត្រូវការពេលបញ្ចូនដំណឹងទៅការបញ្ជាទិញនោះទៅកាន់ថ្នាក់ លើសិន ។


5)Orders may be somewhat late since we are just a purchasing agent and modifying your orders. For some certain types of products such as glass products, diamonds, motors, engines, etc., we need time to process.

In other cases, your orders via our website may not be logged into the Purchase Order immediately because in those cases, our customer service may need time to inform the orders to the top management team.សេចក្តីណែនាំពិសេស 


Special Instruction


អនុលោមតាមច្បាប់បញ្ញត្តិដែលពាក់ព័ន្ធ ចំពោះផលិតផលអាហារមួយចំនួន និងថ្នាំជំនួយសុខភាពនានា យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកាលបរិច្ឆេទ ឬលទ្ធផល នៃការប្រើប្រាស់ឡើយ។

លោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងពេលផលិតផលដល់ដៃហើយ។


ដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពចំណីអាហារ សូមលោកអ្នកធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានល្អិតល្អន់នូវទំនិញនិងរយៈពេលធានាគុណភាព នៅពេលដែលលោកអ្នកចុះហត្ថលេខាទទួលទំនិញ។


In accordance with the relevant regulations for certain food products and health 

supplements, we are not responsible for their validity or the results of use. You are solely 

responsible for the products by your own.


To ensure the safety of food, please take a closer look at the goods and the quality 

assurance period when you sign to take the goods.


 


V. ការបញ្ចប់សេវាកម្ម


Termination of Service


ក្នុងករណីដែលលោកអ្នកចុះឈ្មោះជាសមាជិកហើយប៉ុន្តែពុំមានសកម្មភាពរយៈពេលមួយឆ្នាំ យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកដើម្បីសាកសួរពីបញ្ហាផ្សេងៗក្នុងរយៈពេលមួយខែតាមរយៈការហៅ

ទូរសព្ទ បណ្ដាញសង្គម ឬអ៊ីមែល។ យ៉ាងណាមិញ បើក្រុមការងារយើងខ្ញុំនៅតែពុំទទួលឆ្លើយតបរបស់លោកអ្នកទៀត យើងខ្ញុំសូមធ្វើការលុប ចោលគណនី លោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយទឹកប្រាក់ក្នុង ក្នុងគណនី នោះយើងខ្ញុំនឹងមិនធ្វើការប្រគល់ជូនវិញឡើយ។


In case you are already done registering as a member, but there is no activity within one 

year, we will contact you to ask about any issues within a month by mobile calling, social

network or email. However, if our team still does not receive your response, we will 

automatically disable your account and the credit will not be returned.


ដោយឡែក ជំនួសដោយការលុបឈ្មោះសមាជិកដែលប្រព្រឹត្តខុសលក្ខខណ្ឌចេញ លោកអ្នកផ្ទាល់ក៏មានសិទ្ធិ បញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគេហទំព័រយើងខ្ញុំបានដោយខ្លួនអ្នកផ្ទាល់គ្រប់ពេលដែលលោក

អ្នកមានបំណង។


What is more, instead of removing the members who do not follow the conditions, you also have the right to discontinue the use of our web services at any time you wish.


ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនយល់ស្របនឹងសំណើណាមួយនៃសេវាកម្ម ឬក៏មិនពេញចិត្តនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការចុះឈ្មោះសមាជិករបស់វីបាយ លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិទាមទារដូចខាងក្រោម៖


If you disagree with any service request or are not satisfied with the registration

requirements, then you may claim the following rights:


1)បញ្ឈប់ការចុះឈ្មោះជាសមាជិករបស់គេហទំព័រ


Stop registration as a member of the website


2)បញ្ឈប់ភាពជាសមាជិករបស់គេហទំព័រ


Stop membership of the website


ក្រោយពេលបញ្ចប់សេវាកម្ម សិទ្ធិប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់សមាជិកនោះនឹងត្រូវបញ្ឈប់ភ្លាមៗ។ ទន្ទឹមនឹងនោះយើងខ្ញុំនឹងមិនរ៉ាប់រងកាតព្វកិច្ចចំពោះសមាជិកនោះទៀតឡើយ។


Upon termination of services, the right to use the services of that member will be 

terminated right away. At the same time, we will no longer be responsible for that member.


VI. មិនរាប់បញ្ចូលការធានា 


Exclude Guarantee


វីបាយ មិន មានផ្ដល់ ការធានាមិនថាលក្ខណៈជាក់លាក់ឬកំបាំងទៅដល់សមាជិកណាមួយឡើយ។        ទោះជាយ៉ាងនេះក្ដី ការធានាសមរម្យចំពោះការធានាកំបាំងបែបពាណិជ្ជកម្មអាចធ្វើទៅបានដរាបណាមានមានគោលបំណងជាក់លាក់និងមិនរំលោភលើបទបញ្ញត្តិ។ វីបាយក៏មិនធានាមួយរយភាគរយទៅលើភាពទាន់ពេលវេលា និង សុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្ម ព្រោះអាស្រ័យលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែង។សមាជិកបានយល់ព្រមនិងទទួលយករាល់ទិន្នន័យ (ទាញយកឬទទួលបានសេវាកម្មតាមរយៈការចុះឈ្មោះជាសមាជិកវីបាយ)។


Vbuy does not provide any guarantee, regardless of specificity or secrecy to any member. 

However, appropriate guarantee of secret business can only be achieved as long as there is a specific purpose and does not violate the provisions. Vbuy does not also guarantee 100% of the timeliness and security of the service, depending on the actual circumstances.  

Members agree and accept all data (download or access services via registration as a Vbuy’s member).


សមាជិកផ្ទាល់យល់ព្រមរ៉ាប់រងនូវហានិភ័យនិងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតនៃប្រព័ន្ធឬការបាត់  បង់ទិន្នន័យ។ 


Members accept the risk and responsibility for systematic damage or loss of data.


VII. សេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្មសិទ្ធិបញ្ញា


Intellectual Property Statement


រាល់មាតិការនិងព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយគេហទំព័រវីបាយ រួមមានអត្ថបទ រូបថត រូបភាព វីឌីអូ កម្មវិធី។ល។ គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ។ ការរក្សាសិទ្ធិ ប៉ាតង់ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងសិទ្ធិជាម្ចាស់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រយើងខ្ញុំ សុទ្ធតែជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំ ដែលត្រូវបានការពារ ដោយ《ច្បាប់ពាណិជ្ជសញ្ញា》និង《ច្បាប់រក្សាសិទ្ធិ》ព្រមទាំងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធ។


All content and information provided by the website including articles, photos, images, 

videos, programs, etc., are the property of our company. Copyright, patent, trademark, and other proprietary rights associated with our website are the property of our website 

protected by "trademark law" and "copyright law" and other relevant international

 copyright laws.


សហគ្រាសឬបុគ្គលទាំងឡាយមិនមានសិទ្ធិចម្លង ទាញយក បញ្ជូន ផលិត ឬបង្កើតឡើងវិញនូវមាតិការណាមួយនៃគេហទំព័រយើងខ្ញុំ។ ជាមួយគ្នានេះពួកគេក៏មិនត្រូវផ្តល់ឲ្យតតិយជនប្រើប្រាស់គណនី ដោយ

មិនមានការយល់ព្រមពីគេហទំព័រយើងខ្ញុំដែរ ពុំនោះសោតត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់។


Enterprises or individuals are not allowed to copy, download, compose or re-compose any of our content. Also, they must not let any third party use the member account

without the consent of our website or otherwise be legally responsible.


ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការតាមច្បាប់ជាធរមាន ក្នុងករណីមានការរំលោភលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ខាងលើដែលបណ្តាលឲ្យក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំរងការខាតបង់។


Our company will take legal action in the event of any breach of the above statement that 

causes our company to suffer losses.


VIII. ការបដិសេធ 


Disclaimer


ដើម្បីធានាអោយបាននូវសកម្មភាពជួញដូរលើគេហទំព័រប្រព្រឹត្តទៅបានយ៉ាងរលូន គេហទំព័រយើងខ្ញុំមានកាតព្វកិច្ចធានាឲ្យបាននូវដំណើរការគេហទំព័រជាប្រក្រតីតាមបច្ចេកទេស និងព្យាយាមចៀសវាងការអាក់ខាននៃសេវាកម្ម ឬកម្រិតអោយបាននូរការអាក់ខានឲ្យស្ថិតក្នុងរយៈពេលខ្លី។


In order to ensure the smooth operations of the website, our website is obliged to ensure 

that the website is functionally performed in a technical way and to avoid service 

disruptions or to set the disruptions in short-term.


ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយ គេហទំព័រយើងខ្ញុំនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម៖


However, our website will not be in charge of the following conditions:


1) ការបែកធ្លាយនៃទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនទៅខាងក្រៅឬការខាតបង់ផ្សេងៗ ដោយសារសមាជិកបានបាត់   បង់នូវលេខសម្ងាត់។


Personal data leaks or losses due to their loss of their passwords.


2)ករណីប្រធានសក្តិទាំងឡាយដូចជាការវាយប្រហាររបស់ពួក hacker


Force majeures caused by hackers.


ការរាតត្បាតឬវាយលុកនៃមេរោគកុំព្យូទ័រ ឬការបិទបណ្តោះអាសន្នពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាល។ល។ ដែលជះ ឥទ្ធិពលដល់ប្រត្តិបត្តិការទូទៅរបស់គេហទំព័រ។


The invasion of computer viruses or the temporary shutdown by the royal government, etc., which affects the general operation of the website.


3)ក្នុងករណីដែលសមាជិកមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់គេហទំព័រយើងខ្ញុំដែលបណ្ដាលមកពីការ   ផ្ដល់នូវព័ត៌មានមិនត្រឹមត្រូវ មិនពេញលេញ ផុតសុពលភាព ។ល។ គឺជាបន្ទុករបស់សមាជិកនោះ។


In the event that a member cannot use our website's services due to incorrect, incomplete

and invalid information provided, etc., is the burden of that member.


 


 


 

Facebook Chat
Line Chat